sabareeshnikhil's avatar

Sabareesh Nikhil Chinta 10

@sabareeshnikhil

Keep your friends closer πŸ§‘πŸΏπŸ§‘πŸΌπŸ§‘πŸ½πŸ§‘πŸ»πŸ§‘πŸΎ

Stats

1 Comments
2 Upvotes Given

Recent Activity

2 years ago

I’d love to see an app that allows you to bubble up contacts I haven’t spoken with in some time so that I can renew relationships with them.

1 upvote
2 comments