jonathansapir's avatar

Jonathan Sapir 10

@jonathansapir

Software entrepreneur

Badges 0